Támogatási feltétel a minimumkövetelmények betartása

A jogszabályok alapján a területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési támogatásoknál is jogosultsági feltétel – azaz a támogatás nyújtásának alapja – a területeken az ún. minimumkövetelmények betartása (MINK), melyeket hazai viszonylatban a 10/2015 (III.13.) FM rendelet 2. §-a foglalja magába.

A gazdálkodóktól tehát az érintett támogatásokért cserébe az alábbi minimumkövetelmények teljesítése elvárt.

A szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a gyomok – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat – és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása.

Nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás akkor áll fenn, ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található. (Veszélyes gyom: parlagfű, aranka, vaddohány)

Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodásról akkor beszélhetünk, ha a vizsgált parcella esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fás szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető;

Gyepek esetében nem fordulhat elő túllegeltetés, amelynek során a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik. Továbbá gyepek esetében a gyepalkotó fűfajok – nem beleértve a nádat – és takarmánynövények túlsúlyban legyenek, és ne legyen a területen az előző évről olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak.

Amennyiben a gazdálkodó fenti jogosultsági feltételeket nem tudja betartani, úgy pl. a SAPS, a Zöldítés, a termeléshez kötött támogatásokra adott területen nem lesz jogosult. Ugyanez vonatkozik az Agrár-környezetgazdálkodás/Ökológiai gazdálkodás VP intézkedések esetére is. Amennyiben valamely vis maior ok következik be, s az bejelentésre és elfogadásra is kerül, úgy a gazdálkodó a vis maior ok fennállásáig mentesül a kötelezettség alól. Amennyiben azonban a vis maior kérelemben a minimumkövetelmények be nem tartása is jelölésre kerül, de a vis maior nem kerül elfogadásra, úgy sajnos a minimumkövetelmény meglétének hiánya miatt meg nem felelés állapítható meg, azaz a táblára jutó kifizetés elutasításra kerülhet.

A gyomosodás elleni védekezés hiánya nem KM (Kölcsönös megfeleltetés) előírás, tehát nem azt kell jelölni a kérelemben, hanem a minimumkövetelményt (MINK). Vis maior ok hiányában az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás adott évben lenullázódik, s még a túligénylés szankcióját is magával hozhatja!

(NAK)

Hozzászólás

Hozzászólás

Bejegyzés szerzője: Gazdakör Iroda